Kredyt w ROR

Posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny. Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

  • zawarł umowę o prowadzenie rachunku ROR
  • przekazuje na rachunek ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia, swiadczenia z ZUS lub inne dochody
  • posiada zdolność kredytową

Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR.
W przypadku gdy rachunek jest rachunkiem wspólnym, współposiadacze mogą ubiegać się o kredyt wspólnie. Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w udzielaniu kredytu odnawialnego, pod warunkiem terminowej ich spłaty oraz posiadania zdolności kredytowej. Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany na okres 12 miesięcy. Kwota kredytu jest określana indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż trzykrotność średnich miesięcznych wpływów brutto na ROR z ostatnich trzech miesięcy. Kredyt odnawialny jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.