Rachunki

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (w skrócie ROR) służy do:

  • gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • korzystania z kart bankowych,
  • korzystania z kredytu odnawialnego i innych usług bankowych oferowanych przez bank na warunkach określonych w odrębnie zawartych umowach.

Posiadaczem ROR może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, deklarująca miesięczne wpływy na rachunek.

Rozliczenia w ramach tego rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Odsetki należne od środków gromadzonych na ROR naliczane i dopisywane są na koniec roku kalendarzowego.

Bank zapewnia posiadaczowi ROR zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak też obrotów i salda według określonych w ustawie Prawo Bankowe. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne zgromadzone na rachunku i jest obowiązany zapewnić im należytą ochronę.

Środki na rachunku objęte są także gwarancjami określonymi w Ustawie o Bankowym Funduszem Gwarancyjnym