Kredyt inwestycyjny

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej. 
Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

  • zakup gruntu
  • zakup budynków i budowli
  • budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów i budowli
  • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportu
  • zakup wyposażenia
  • zakup innych środków trwałych


Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako średnio lub długoterminowy wyłącznie w rachunku kredytowym. 
Udzielany kredyt inwestycyjny w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie. Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w transzach. 
Każda spłata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat. Oprocentowanie kredytu jest negocjowane.