Kredyt BOMBA MIESZKANIOWA

 

Kredyt BOMBA MIESZKANIOWA
„0% marży na dobry początek”

NA CO MOŻESZ WYKORZYSTAĆ KREDYT?
Promocyjny kredyt mieszkaniowy, który możesz wykorzystać na:
- zakup działki budowlanej, domu lub mieszkania,
- budowę lub wykończenie domu,
- spłatę kredytu w innym banku.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?
Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy posiadają lub założą w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy z karta i dostępem do Internet Bankingu, na który będą  wpływać środki:
a) z tytułu wynagrodzenia za pracę lub umowy zlecenia w wysokości min. 50% wynagrodzenia, lub
b) z tytułu renty/emerytury, lub
c) w  przypadku innych źródeł dochodu - stałe miesięczne wpływy w kwocie 3 500,00 zł.

OPROCENTOWANIE
Kredyt w pierwszych 24 miesiącach od daty uruchomienia oprocentowany na stopie referencyjnej WIBOR 3M średnio-kwartalny z ostatniego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym zawarta jest umowa, bez marży Banku.

Po upływie okresu 24 miesięcy od daty uruchomienia kredytu oprocentowanie oparte jest na stopie referencyjnej WIBOR 3M średnio-kwartalny z ostatniego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym następuje zmiana oprocentowania + marża Banku w wysokości 2,3 p.p. pomniejszona o wartości wynikające z warunków promocji.

Warunki obniżenia marży:

a)    zawarcie w Banku kredytującym w ramach ofert dostępnej w Banku polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania od ognia i zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 170% aktualnej kwoty kredytu lub wartość rynkową i dokonanie cesji na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości oraz dostarczenie do Banku oświadczenia ubezpieczyciela o przyjęciu do wiadomości informacji o ww. cesji w całym okresie kredytowania - o 0,20 p.p., 

b)    wskazanie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy zawartej w Banku kredytującym w ramach oferty dostępnej w Banku - o 0,30 p.p.

OKRES TRWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje od 13.05.2024 r do 31.10.2024 r.

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
Wyliczenia na dzień 10.05.2024r dla całkowitej  kwoty kredytu 400 000,00 PLN  (bez kredytowanych kosztów): okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: min  20%,  wartości inwestycji;  oprocentowanie kredytu:  w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy 5,86 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy  referencyjnej  kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z ostatniego kwartału: 5,86%)  i marży Banku w wysokości 0,0%, po upływie 24 miesięcy wyliczone jako suma aktualnej stopy  referencyjnej  kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z ostatniego kwartału: 5,86%)  i marży Banku w wysokości 2,1% (zakładając ubezpieczenie nieruchomości w Banku Spółdzielczym w Lubeni), równa rata miesięczna: 2 543,09 PLN  w pierwszym 24-miesięcznym okresie, po upływie 24 miesięcy  rata 3 046,10 PLN.. Całkowity koszt  kredytu 504 143,96  PLN, 
w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 499 373,96 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,5 % od kwoty udzielonego kredytu  wynosząca  
2 000,00 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku 100,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszty prowadzenia rachunku ror w całym okresie kredytowania 2 670,00 PLN. Całkowita kwota do  zapłaty wynosi: 904 143,96 PLN.  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO)  przy powyższych założeniach  wynosi 7,93 %.