Rachunki Rozliczeniowe

Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze dla:>

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają
  • zdolność prawną,
  • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego życzenie rozliczeń pieniężnych. Rachunek pomocniczy służy do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele oraz do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne zgromadzone na rachunku i jest obowiązany zapewnić im należytą ochronę. Bank jest zobowiązany do zapewnienia Posiadaczowi rachunku tajemnicy obrotów i stanów na rachunkach zgodnie z przepisami Prawa bankowego.

Środki na rachunku objęte są gwarancjami określonymi w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Posiadacz rachunku swobodnie dysponuje środkami pieniężnym znajdującymi się na jego rachunku. W dysponowaniu środkami pieniężnymi posiadacz rachunku obowiązany jest stosować taką formę rozliczeniową , jaka wynika z postanowień ustawy o działalności gospodarczej lub ogólnie obowiązujących przepisów o rozliczeniach pieniężnych. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej za pomocą papierowych lub elektronicznych nośników informacji. Bank ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych.

Posiadacz rachunku może korzystać z oferowanych przez Bank różnych form obsługi rachunku, między innymi przy wykorzystaniu elektronicznych i telekomunikacyjnych środków dostępu na zasadach określonych w odrębnych regulacjach bądź odrębnie zawartych umowach.