Lokaty terminowe

Terminowa lokata oszczędnościowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej wynosi 500 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennym oprocentowaniu na następujące okresy:

  • 1 miesięczne
  • 3 miesięczne
  • 6 miesięczne
  • 12 miesięczne

Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu terminowej lokaty oszczędnościowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić środki na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji.
W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.
Bank zapewnia posiadaczowi terminowej lokaty oszczędnościowej zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak też obrotów i salda według zasad określonych w ustawie Prawo Bankowe.
Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne zgromadzone na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i jest obowiązany zapewnić im należytą ochronę.
Środki na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej objęte są także gwarancjami określonymi w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.