Bezpieczny Kredyt w Banku Spółdzielczym w Lubeni

Bezpieczny Kredyt w Banku Spółdzielczym w Lubeni    
W lipcu 2023 roku startuje rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu nasz Bank oferować będzie Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.    
Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.    
Już wkrótce zaprezentujemy szczegóły o naszej oferty.


Więcej o programie:

 

1.    Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:  

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat, 
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta     
  w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.
2.    Zasady Bezpiecznego Kredytu
 • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej
 • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie: 
  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 
   • 500 tys. zł, a   
   • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,  
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
   • 600 tys. zł 
   • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu. 
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat. 
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie  
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe. 
 • System spłaty rat: 
  • w okresie dopłat raty są malejące,  
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
3.    Zasady ustalania dopłat
 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych, 
 • Dopłata obniża kwotę raty, 
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

  D=Ks*((W-2%))/12

  gdzie:    
  D –     kwota dopłaty,    
  Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,    
  W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.     
   

 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.  
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

4.    Więcej informacji o Programie

Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:    
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie    
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2/

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe