Wakacje Kredytowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - WAKACJE KREDYTOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBENI

Zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu w PLN, tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022-2023.

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych od 1 sierpnia 2022 r. przysługuje Kredytobiorcy możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wniosek o wakacje kredytowe można składać od dnia 29.07.2022 r. Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu (najpóźniej do godziny 15:00 w dniu zapadalności raty). Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek (podpisany przez wszystkich Kredytobiorców) poprzez:

 1. Złożenie  Wniosku w Placówce Banku;
 2. System bankowości elektronicznej;
 3. Dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP przynajmniej jednego Kredytobiorcy;
 4. Dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych, jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 • Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 • Kredyt hipoteczny udzielony jest w złotych polskich.
 • Kredytowana nieruchomość służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych (Kredytobiorca mieszka w tym lokalu lub będzie zamieszkiwał w przypadku budowy).

Wniosek o wakacje kredytowe powinien być podpisany przez co najmniej jednego Kredytobiorcę. W  przypadku złożenia wniosku poprzez system bankowości elektronicznej, kredytobiorca który składa wniosek oświadcza, że pozostali kredytobiorcy (jeśli występują) zostali poinformowani o złożeniu przez niego wniosku o zawieszenie rat kredytu.

Wniosek o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 1 lipca 2022 r.

Instrukcja składania wniosku o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego w systemie IB.